Gillian Lee Smith, Drawn to Expression

slideshow 3